ELCYKEL - 2 ÅRS GARANTI

1 Garanti
1.1 Viarelli garanterar att Elcyklarna icke är behäftade med konstruktions- och/eller materialfel och/eller rostbildning, förutsatt att de omfattas av dessa garantibestämmelser.

1.2 Garantin gäller endast för den förste ägaren. Garantin kan ej överföras på annan person.

1.3 Vid omständigheter nämnda i artikel 3.1 och 5.1 kan garantianspråk ej göras.

1.4 Den på grundval av dessa bestämmelser lämnade garantin har ingen påverkan på möjligheten att dra säljaren till ansvar på grundval av allmänna lagbestämmelser i den Svenska civilrätten.

2 Garantiperiod
2.1 Det lämnas 10 års garanti på konstruktions- och/eller materialfel på ramen och icke dämpad framgaffel.

2.2 För dämpad framgaffel och alla andra delar, med undantag för de i paragraf 2.1 och 2.4 nämnda delarna, gäller garantin under en period om 2 år.

2.3 För lacken på ram och gaffel gäller en garanti på 2 år för rostbildning från innersidan. För övriga lack- och kromdelar gäller en garanti på 2 år för bestående rostbildning, förutsatt korrekt skötsel av cykeln.

2.4 Det lämnas ingen garanti på delar, som utsätts för slitage, såsom däck, kedja, kugghjul-, ringar, frihjul, kugghjul, kablar och bromsdelar, såvida det icke rör sig om konstruktions- eller materialfel.

3 Ingen garanti
3.1 I följande fall lämnas ingen garanti
a. Ovarsam behandling av cykeln.
b. Underlåtande att sköta cykeln enligt användarhandboken/servicemanualen.
c. Tekniska reparationer ej utförda av fackkunnig personal.
d. Senare monterade delar ej i överensstämmelse med de tekniska specifikationer som är gällande för cykeln, eller delar/tillbehör som ej är monterade i enlighet med monteringsanvisningen.
e. Såvida cykeln ej är monterad och underhållen i enlighet med kraven i användarhandboken/ servicemanualen.

3.2 Vidare tar Viarelli ej ansvar för skada på cykeln som orsakats av
a. Felaktig justering av t.ex. styre, styrstolpe, sadel, sadelstolpe, växeldetaljer, bromsar och snabblås till hjul och sadlar
b. Bristande utbyte av slitdelar såsom broms/växelkablar, bromsklossar, däck, kedja och kugghjul
c. Klimatpåverkan såsom normal förvittring av lacken eller kromrost.
d. Underlåtelse att följa de i användarhandboken/servicemanualen ställda kraven.
e. Icke orginaldelar som vållat skada/åverkan på cykeln.
f. Batteriet omfattas av separata garantivillkor.

4 Garanti på delar
4.1 Under garantiperioden skall alla delar, som Viarelli fastslagit, som hänför sig till material och/eller kontruktionsfel, bli reparerade eller ersatta på av Viarelli utsedd serviceverkstad.

4.2 Utlägg för transport av cykeln och/eller delar från och till serviceverkstaden skall betalas av ägaren.

4.3 Om en viss del täcks av garantin och denna originaldel inte kan levereras, skall Viarelli ombesörja ett likvärdigt alternativ.

5 Garantianspråk
5.1 Garantikrav skall – tillsammans med cykeln eller gällande del inlämnas till återförsäljaren för inspektion. Samtidigt skall kvittot på cykeln också uppvisas för återförsäljaren.

5.2 Om ägaren har flyttat, eller om återförsäljaren ej längre är tillgänglig, skall Viarelli på förfrågan lämna namn och adress på närmaste utsedd Viarelli återförsäljare.

6 Ansvar
6.1 Ett av Viarelli's tillmöteskommande garantikrav innebär icke automatiskt att Viarelli också påtar sig ansvaret för eventuell följdskada. Viarelli’s ansvar omfattar aldrig mer än vad som beskrivs i dessa villkor.