ELCYKEL - 1ÅRS BATTERIGARANTI

1 Garanti
1.1 Viarelli garanterar att batterierna icke är behäftade med konstruktions- och/eller materialfel förutsatt att de omfattas av dessa garantibestämmelser.

1.2 Garantin gäller endast för den förste ägaren. Garantin kan ej överföras på annan person.

1.3 Vid omständigheter nämnda i artikel 3.1 och 5.1 kan garantianspråk ej göras.

1.4 Den på grundval av dessa bestämmelser lämnade garantin har ingen påverkan på möjligheten att dra säljaren till ansvar på grundval av allmänna lagbestämmelser i den Svenska civilrätten.

2 Garantiperiod
2.1 Det lämnas 1 års garanti på konstruktions- och/eller materialfel på batteriet.

3 Ingen garanti
3.1 Vidare tar Viarelli ej ansvar för skada på batteriet som orsakats av nedan och i fall lämnas ingen garanti
a. Vid ovarsam behandling av batteriet.
b. Vid underlåtande att sköta batteriet enligt användarhandboken/servicemanualen.
c. Vid reparationer eller modifieringar ej utförda av fackkunnig personal.
d. Om senare monterade delar ej i överensstämmelse med de tekniska specifikationer som är gällande för batteri, eller delar/tillbehör som ej är monterade i enlighet med monteringsanvisningen.
e. Om batteriet ej är laddat/underhållet i enlighet med kraven i användarhandboken/ servicemanualen.
f. Vid felaktig förvaring, upphettning och/eller misskötsel
g. Vid onormal användning (t.ex. tävling)
h. Om annan än endamålsenlig och utprovad  laddare används

4 Garanti på delar
4.1 Under garantiperioden skall alla delar, som Viarelli fastslagit, som hänför sig till material och/eller kontruktionsfel, bli reparerade eller ersatta på av Viarelli utsedd serviceverkstad.

4.2 Utlägg för transport av batteriet och/eller delar från och till serviceverkstaden skall betalas av ägaren.

4.3 Om en viss del täcks av garantin och denna originaldel inte kan levereras, skall Viarelli ombesörja ett likvärdigt alternativ.

5 Garantianspråk
5.1 Garantikrav skall – tillsammans med batteriet eller gällande del inlämnas till återförsäljaren för inspektion. Samtidigt skall kvittot på batteriet eller Elcykeln också uppvisas för återförsäljaren.

5.2 Om ägaren har flyttat, eller om återförsäljaren ej längre är tillgänglig, skall Viarelli på förfrågan lämna namn och adress på närmaste utsedd Viarelli återförsäljare.

6 Ansvar
6.1 Ett av Viarelli's tillmöteskommande garantikrav innebär icke automatiskt att Viarelli också påtar sig ansvaret för eventuell följdskada. Viarelli’s ansvar omfattar aldrig mer än vad som beskrivs i dessa villkor.